bester - רק הטובים ביותר

אודותינו

Bester הוא פורטל אינטרנטי המשמש במה להצגת מחקרים של מומחים חיצוניים בכל הנוגע לטובים ביותר ו/או הגדולים ביותר ו/או המפורסמים ביותר ו/או הכדאיים ביותר (להלן "המובחרים") במבחר רחב של תחומים.

קטגוריות מחקרי האתר מחולקות למספר קטגוריות מרכזיות על פי המפורט להלן:

הטוב ביותר: דרוג מסוג הטוב ביותר מדרג את הגופים ו/או המוצרים ו/או השרותים הטובים ביותר מסוגם. דרוג מסוג "הטוב ביותר" הוא הדרוג הגבוה ביותר של המערכת והוא ניתן לאחר בדיקות רחבות ומעמיקות המבוצעות על ידי חוקרי המערכת.

המשתלם ביותר: דרוג מסוג המשתלם ביותר מדרג את השרותים ו/או המוצרים שלדעת חוקרי המערכת הינם המשתלמים ביותר לסוג הלקוחות שמתואר בדו"ח הספיציפי.

היוקרתי ביותר: דרוג מסוג זה מדרג את המוצרים ו/או השרותים היוקרתיים ביותר בכל קטגוריה. מובן כי אין בדרוג זה בכדי לקבוע דעה ביחס לטיב המוצר ו/או השרות ו/או ביחס למידת השתלמותו.

הגדול ביותר: דרוג מסוג הגדול ביותר מדרג את הגופים ו/או המוצרים ו/או נותני השרותים הגדולים ביותר במשק. הדרוג מבוצע ביחס לכל קטגוריה בהתאם לקריטריונים שנקבעים מעת לעת על ידי הנהלת BESTER. הנחת המוצא של המערכת היא שהגופים הגדולים ביותר גם מסוגלים להעניק את המוצרים ו/או השרותים ברמה הגבוהה ביותר ובמחירים האטרקטיבים ביותר, למרות שהמערכת מודעת לכך שלעיתים חברות קטנות מסוגלות להעניק שרותים ומוצרים טובים יותר.

המפורסם ביותר: דרוג מסוג זה מדרג את הגופים ו/או נותני השרותים המפורסמים ביותר בתחומם.

Bester על פי שיקול דעתה הבלעדי תקבע מעת לעת את דרך ושיטת המחקר. היא רשאית לפרסם את שיטת המחקר או לא לפרסמה, הכל על בסיס שיקול דעתה הבלעדי.

מחקרי המערכת יעודכנו מעת לעת לפי שיקול דעת המערכת, והיא רשאית להכניס בהם עדכונים ו/או שינויים הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמחולט.

מובהר כי סדר הופעת הגופים ו/או הנסקרים בדו"חות ו/או ברשימות האינקס מעל הדו"ח המילולי אינו קובע את דרוגם הפנימי בסקר והוא נקבע על פי שיקולי המערכת בלבד.

המערכת רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לקבוע כמה מוצרים ו/או שרותים ו/או גופים יכללו כמובחרים מסוגם בדו"ח עצמו וכמה מתוכם יופיעו (אם בכלל) ברשימת האינדקס שמעל הדו"ח.

בכל מקרה בו החליטה המערכת כי מספר מסויים של מוצרים ו/או שרותים ו/או גופים יופיע כנבחרים ברשימת האינדקס, הרי שסדר הופעתם ברשימה אינו בהכרח סדר הטיב לו הם זכו במחקר. סדר ההופעה בתוך רשימת האינדקס ובתוך הדוחות עצמם יכול ויהיה מושפע משיקולים מכל מין וסוג, לרבות משיקולי פרסום.

למניעת ספקות מובהר כי החברה משתדלת לעשות כמיטב יכולתה על מנת שכל המובחרים יכללו ברשימה עצמה (מספר המובחרים נקבע על ידי המערכת) אולם הסדר הפנימי של ההופעה אינו סדר המצביע על איכות הדרוג.

 

הגבלת אחריות

בעריכת דו"חות המערכת עשתה Bester את המיטב על מנת לאתר את המובילים ו/או המפורסמים ו/או הטובים ו/או המשתלמים ו/או הבולטים בתחום (הכל לפי סוג הדו"ח וממצאיו). מובן כי מטבע הדברים יתכנו טעויות ו/או השמטות של גופים ו/או מוצרים ו/או שירותים שהיו אמורים להיות כלולים בדו"ח ולא צויינו בו, ואין באי ציונם בדו"ח בכדי לפגוע באיכותם ו/או טיבם ו/או בכדי להעיד כל עדות ו/או קביעה ביחס אליהם.

המידע באתר מובא לעיון הציבור ולשימושו כאמצעי עזר בלבד וללא כל אחריות. המערכת אינה אחראית לכל שימוש שנעשה באתר ובמידע הכלול בו ו/או לאמינות ודיוק המידע באתר. אין באתר קביעה באשר לאיכות הגופים הכלולים בו ו/או ביחס למוצרים ו/או שרותים הניתנים על ידם ו/או ביחס לכדאיות בהתקשרות עם אותן גופים ו/או רכישת המוצרים ו/או השרותים שלהם.

המערכת  לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם כתוצאה מהשימוש בדו"חות האתר ו/או באתר ו/או במידע הכלול בהם, ועל הקורא לעשות את בדיקותיו באופן עצמאי.

מובהר כי המידע הכלול באתר ודוחותיו מופק על בסיס מחקר עיתונאי ולא מחקר מדעי, שכן לא משולם על ידי משתמשי האתר כל תשלום בגין תכני האתר. Bester וכל מי מטעמה וכן כל כותב של הדוחות אינן מתיימרים להגיש דוחות על בסיס מדעי ועל כן כל מי שעושה שימוש בתכני האתר עושה את השימוש על אחריותו הוא. Bester ממליצה כי לפני ביצוע התקשרות עם גורם כלשהו הנזכר באתר ו/או לפני ביצוע רכישת מוצר ו/או שירות – תבוצע על ידי משתמשי האתר בדיקה מעמיקה אודות נותן השרות המוניטין והידע המקצועי שלו ורק על בסיס זה תתקבל החלטה ביחס להתקשרות עם אותו גוף ו/או רכישת מוצר ו/או שירות כלשהו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר כי לא Bester ולא כותבי הדוחות באתר אחראים בדרך כלשהי לתכני האתר, ובכל מקרה הם לא יהיו אחראים לתוצאות שינבעו משימוש בתכני האתר בכל דרך ו/או צורה שהיא.

במידה ומשתמש באתר סבור כי גוף מסויים ו/או מוצר מסויים ו/או שירות מסויים אמור להכלל במובחרים ולא נכלל בהם, וכן להיפך, נשמח אם תודיעונו על כך באמצעות שליחת הודעה בתחתית הדו"ח. החברה תבדוק את הערותיכם ותחליט לפי שיקול דדעתה הבלעדי האם יש או אין מקום לתיקון.

השימוש באתר ובתכניו הינם בכפיפות לתקנון האתר כפי שמתפרסם מעת לעת. בכל מקרה של ספק סתירה או אי ודאות בין האמור בכל מקום אחר באתר ובין האמור בתקנון, לרבות לענין הגבלת אחריות, יגברו הוראות התקנון.
 

.

לימודים אקדמיים בישראל

אוניברסיטת תל-אביב

להשלים

טלויזיות

טלויזיות LCD הטובות בעולם

תחום טלויזיות ה LCD הינו תחום שמתפתח במהירות. חדשות לבקרים יוצאים מסכי LCD חדשים ומתקדמים לשוק. כיצד נאתר את המסכים הטובים ביותר לשימושים שחשובים לנו?