bester - רק הטובים ביותר

קבלני דריכת בטון המובילים

Leading cement pressing contractors

 |  17/10/2012 מספר 1000259 דרגו:

איתרנו עבורכם את קבלני דריכת בטון באתר הרשומים כקבלנים רשומים בסיווג הגבוה, ושמותיהם מפורטים בדו"ח מטה. שמות הקבלנים נבחרו על בסיס הסיווג ברשם הקבלנים ועל בסיס הסיווג שקיבלו לביצוע עבודות למשרדי הממשלה (קבלן רשום). סדר הרשימה אינו קובע את איכות וגודל הקבלן.
חשוב לציין כי תחום זה הינו תחום משנה לתחום הבניה הכללי (100) וכי קבלנים הרשומים בסוג הבניה הכללי מסוגים ואף רשאים לבצע את העבודות הכלולות בדו"ח זה והם אינם מפורטים בו.

המחקר

קבלנים רשומים מובילים בתחום דריכת בטון באתר הם:


  שם הקבלן  ישוב רחוב מס שם הענף קבוצה סיווג  מוכר 
הקבלן ריקון איוב עפולה ורדה 4 דריכת בטון באתר ב 1  
הקבלן טכנולוגיות דריכת אחר בעמ באר טוביה 0 0 דריכת בטון באתר ב 1  
הקבלן מקורות חב מים בעמ תל אביב -יפו לנקולן(יאיר) 9 דריכת בטון באתר ב 1  


הסתייגויות

נתוני הדו"ח מבוססים על נתונים שהתקבלו בידי המערכת בשנת 2008. בכל מקרה מוצע לבדוק הן ברשם הקבלנים והן במשרד האוצר האם הקבלנים המפורטים לעיל עדיין עומדים בתנאים. הדו"ח אינו כולל קבלנים הרשומים בסיווג הבניה הכללי ורשאים לבצע את כל עבודות הבניה.

הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס