bester - רק הטובים ביותר

המלונות הטובים ביותר בישראל

Israel's best Hottels

 |  7/4/2013 מספר 1000433 דרגו:

למרות שמדינת ישראל לא כל כך גדולה לצערנו, חשבנו שיהיה נכון יותר לפרט בדוחות נפרדים ביחס לכל איזור את המלונות הטובים ביותר בו.

המחקר

המלונות הטובים ביותר נבחרו על ידנו על בסיס הכרות עם מערך המלונות בישראל, שיחות עם אנשי מפתח בתחום, ודרוגים של לקוחות באתרים הגדולים בעולם.

על מנת לאתר את המלונות הטובים ביותר נא בחרו את האיזור המבוקש ותועברו מיד לדוחות המפרטים מה הם המלונות הטובים ביותר באותו איזור.

המלונות הטובים ביותר בירושלים

המלונות הטובים ביותר בתל אביב

המלונות הטובים ביותר באילת

המלונות הטובים ביותר בחיפה


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס