bester - רק הטובים ביותר

המרכז האקדמי כרמל

 |  26/5/2013 מספר 1000477 דרגו:

המרכז האקדמי כרמל

המחקר

המרכז האקדמי כרמל

המוסד האקדמי המרכז האקדמי כרמל הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
 .
 הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
 

התחום מעמד המחלקה הרלוונטית הפניה לדוחות נוספים בתחום
תואר ראשון / הטובות ביותרפרטים נוספים בדו"ח 1000623
כלכלה* / כלכלה וניהולאישור פרסום והרשמהפרטים נוספים בדו"ח 1000626
לוגיסטיקה* / לוגיסטיקהאישור פרסום והרשמהפרטים נוספים בדו"ח 1000580
מנהל עסקים / מנהל עסקיםהסמכה לתקופה מוגבלתפרטים נוספים בדו"ח 1000518
משפטים / משפטיםהסמכה לתקופה מוגבלתפרטים נוספים בדו"ח 1000586
רב תחומי* / רב תחומיאישור פרסום והרשמהפרטים נוספים בדו"ח 1000614
כללי / תואר ראשוןפרטים נוספים בדו"ח 1000514
מכללות / מכללותפרטים נוספים בדו"ח 1000925


מעוניינים ליצור קשר עם המרכז האקדמי כרמל?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:בימים אלו נמצא בתהליך סקר מקיף אודות מוסדות הלימוד שנערך על ידי בסטר. ממצאי הסקר יצורפו לניקוד הכולל ויהיו חלק בלתי נפרד ממנו.
הניקוד בשלב זה הינו ראשוני בלבד, והמערכת שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולהתאים את מרכיבי הדרוג בהתאם להערות והארות שיתקבלו במרוצת הזמן.
הניקוד שמבוצע על ידי בסטר הינו על פי מיטב שיפטה המקצועי ואין בו בכדי לקבוע מסמרות כלשהן ובסטר לא תהיה אחראית לכל החלטה או מעשה שיתקבלו בגין עקב או מחמת הדרוג.
 
מרכיבי ניקוד כלליים להמרכז האקדמי כרמל:
 

  פקטור ניקוד
מעמד אקדמאי הכרה זמנית כמוסד להשכלה גבוהה 30
תוספת בגין דרוג בינלאומי   0
מספר תארים ראשונים מאושרים על ידי המל"ג 2 0.4
ותק מיום קבלת ההסמכה על ידי המל"ג 1 0.2
תוספת בגין זכות למנות פרופסורים לא 0
מספר סטודנטים 1500 1.5
אווירת קמפוס   7

 


מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לתואר ראשון בהמרכז האקדמי כרמל:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 39.1

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לכלכלה* בהמרכז האקדמי כרמל:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי אישור פרסום והרשמה 0  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 39.1

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה ללוגיסטיקה* בהמרכז האקדמי כרמל:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי אישור פרסום והרשמה 0  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 39.1

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למנהל עסקים בהמרכז האקדמי כרמל:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הסמכה לתקופה מוגבלת 10  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 49.1

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למשפטים בהמרכז האקדמי כרמל:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הסמכה לתקופה מוגבלת 10  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות   2.99 שכלול מבחני הלשכה
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 52.0

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לרב תחומי* בהמרכז האקדמי כרמל:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי אישור פרסום והרשמה 0  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 39.1

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לכללי בהמרכז האקדמי כרמל:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 39.1

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למכללות בהמרכז האקדמי כרמל:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 39.1


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס