bester - רק הטובים ביותר

המרכז האקדמי פרס

 |  26/5/2013 מספר 1000479 דרגו:

המרכז האקדמי פרס

המחקר

המרכז האקדמי פרס

המוסד האקדמי המרכז האקדמי פרס הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
 .
 הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
 

התחום מעמד המחלקה הרלוונטית הפניה לדוחות נוספים בתחום
תואר ראשון / הטובות ביותרפרטים נוספים בדו"ח 1000623
חשבונאות* / חשבונאותניתן אישור פרסוםפרטים נוספים בדו"ח 1000537
מדעי ההתנהגות / מדעי ההתנהגותהוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000616
מנהל עסקים / מנהל עסקיםהוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000518
משפטים* / משפטיםניתן אישור פרסוםפרטים נוספים בדו"ח 1000586
כללי / תואר ראשוןפרטים נוספים בדו"ח 1000514
מדעי התזונה* / תזונהניתן אישור פרסוםפרטים נוספים בדו"ח 1000621
מכללות / מכללותפרטים נוספים בדו"ח 1000925


מעוניינים ליצור קשר עם המרכז האקדמי פרס?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:בימים אלו נמצא בתהליך סקר מקיף אודות מוסדות הלימוד שנערך על ידי בסטר. ממצאי הסקר יצורפו לניקוד הכולל ויהיו חלק בלתי נפרד ממנו.
הניקוד בשלב זה הינו ראשוני בלבד, והמערכת שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולהתאים את מרכיבי הדרוג בהתאם להערות והארות שיתקבלו במרוצת הזמן.
הניקוד שמבוצע על ידי בסטר הינו על פי מיטב שיפטה המקצועי ואין בו בכדי לקבוע מסמרות כלשהן ובסטר לא תהיה אחראית לכל החלטה או מעשה שיתקבלו בגין עקב או מחמת הדרוג.
 
מרכיבי ניקוד כלליים להמרכז האקדמי פרס:
 

  פקטור ניקוד
מעמד אקדמאי מוסד מוכר להשכלה גבוהה 40
תוספת בגין דרוג בינלאומי   0
מספר תארים ראשונים מאושרים על ידי המל"ג 2 0.4
ותק מיום קבלת ההסמכה על ידי המל"ג 4 0.8
תוספת בגין זכות למנות פרופסורים לא 0
מספר סטודנטים 1000 1
אווירת קמפוס   7

 


מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לתואר ראשון בהמרכז האקדמי פרס:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 49.2

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לחשבונאות* בהמרכז האקדמי פרס:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי ניתן אישור פרסום 0  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 49.2

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למדעי ההתנהגות בהמרכז האקדמי פרס:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 69.2

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למנהל עסקים בהמרכז האקדמי פרס:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 69.2

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למשפטים* בהמרכז האקדמי פרס:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי ניתן אישור פרסום 0  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 49.2

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לכללי בהמרכז האקדמי פרס:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 49.2

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למדעי התזונה* בהמרכז האקדמי פרס:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי ניתן אישור פרסום 0  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 49.2

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למכללות בהמרכז האקדמי פרס:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 49.2


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס