bester - רק הטובים ביותר

מכון לנדר מרכז אקדמי ירושלים

 |  26/5/2013 מספר 1000485 דרגו:

מכון לנדר מרכז אקדמי ירושלים

המחקר

מכון לנדר מרכז אקדמי ירושלים

המוסד האקדמי מכון לנדר מרכז אקדמי ירושלים הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
 .
 הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
 

התחום מעמד המחלקה הרלוונטית הפניה לדוחות נוספים בתחום
לימודי ירושלים וארץ ישראל* / ארץ ישראלניתן אישור פרסוםפרטים נוספים בדו"ח 1000568
תואר ראשון / הטובות ביותרפרטים נוספים בדו"ח 1000623
הסטוריה יהודית* / הסטוריהניתן אישור פרסום והרשמהפרטים נוספים בדו"ח 1000542
חינוך וחברה* / חינוךניתן אישור פרסוםפרטים נוספים בדו"ח 1000539
תורה שבעל פה* / יהדותניתן אישור פרסום והרשמהפרטים נוספים בדו"ח 1000535
מחשבת ישראל* / מחשבת ישראלניתן אישור פרסום והרשמהפרטים נוספים בדו"ח 1000521
מנהל עסקים / מנהל עסקיםהוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000518
כללי / תואר ראשוןפרטים נוספים בדו"ח 1000514
מכללות / מכללותפרטים נוספים בדו"ח 1000925


מעוניינים ליצור קשר עם מכון לנדר מרכז אקדמי ירושלים?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:בימים אלו נמצא בתהליך סקר מקיף אודות מוסדות הלימוד שנערך על ידי בסטר. ממצאי הסקר יצורפו לניקוד הכולל ויהיו חלק בלתי נפרד ממנו.
הניקוד בשלב זה הינו ראשוני בלבד, והמערכת שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולהתאים את מרכיבי הדרוג בהתאם להערות והארות שיתקבלו במרוצת הזמן.
הניקוד שמבוצע על ידי בסטר הינו על פי מיטב שיפטה המקצועי ואין בו בכדי לקבוע מסמרות כלשהן ובסטר לא תהיה אחראית לכל החלטה או מעשה שיתקבלו בגין עקב או מחמת הדרוג.
 
מרכיבי ניקוד כלליים למכון לנדר מרכז אקדמי ירושלים:
 

  פקטור ניקוד
מעמד אקדמאי לבדוק 30
תוספת בגין דרוג בינלאומי   0
מספר תארים ראשונים מאושרים על ידי המל"ג 1 0.2
ותק מיום קבלת ההסמכה על ידי המל"ג 6 1.2
תוספת בגין זכות למנות פרופסורים לא 0
מספר סטודנטים 1000 1
אווירת קמפוס   8

 


מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה ללימודי ירושלים וארץ ישראל* במכון לנדר מרכז אקדמי ירושלים:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי ניתן אישור פרסום 0  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 45.4

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לתואר ראשון במכון לנדר מרכז אקדמי ירושלים:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 40.4

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה להסטוריה יהודית* במכון לנדר מרכז אקדמי ירושלים:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי ניתן אישור פרסום והרשמה 0  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 42.4

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לחינוך וחברה* במכון לנדר מרכז אקדמי ירושלים:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי ניתן אישור פרסום 0  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 46.4

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לתורה שבעל פה* במכון לנדר מרכז אקדמי ירושלים:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי ניתן אישור פרסום והרשמה 0  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 44.4

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למחשבת ישראל* במכון לנדר מרכז אקדמי ירושלים:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי ניתן אישור פרסום והרשמה 0  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 43.4

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למנהל עסקים במכון לנדר מרכז אקדמי ירושלים:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 61.4

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לכללי במכון לנדר מרכז אקדמי ירושלים:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 40.4

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למכללות במכון לנדר מרכז אקדמי ירושלים:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 40.4


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס