bester - רק הטובים ביותר

המכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה אורט הרמלין

 |  26/5/2013 מספר 1000466 דרגו:

המכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה אורט הרמלין

המחקר

המכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה אורט הרמלין

המוסד האקדמי המכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה אורט הרמלין הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
 .
 הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
 

התחום מעמד המחלקה הרלוונטית הפניה לדוחות נוספים בתחום
תואר ראשון / הטובות ביותרפרטים נוספים בדו"ח 1000623
הנדסה רפואית* / הנדסה רפואיתניתן אישור לפרסום והרשמהפרטים נוספים בדו"ח 1000555
הנדסת אלקטרוניקה* / הנדסת אלקטרוניקהניתן אישור לפרסום והרשמהפרטים נוספים בדו"ח 1000553
הנדסת מכונות* / הנדסת מכונותניתן אישור לפרסום והרשמהפרטים נוספים בדו"ח 1000547
כללי / תואר ראשוןפרטים נוספים בדו"ח 1000514
מכללות / מכללותפרטים נוספים בדו"ח 1000925


מעוניינים ליצור קשר עם המכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה אורט הרמלין?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:בימים אלו נמצא בתהליך סקר מקיף אודות מוסדות הלימוד שנערך על ידי בסטר. ממצאי הסקר יצורפו לניקוד הכולל ויהיו חלק בלתי נפרד ממנו.
הניקוד בשלב זה הינו ראשוני בלבד, והמערכת שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולהתאים את מרכיבי הדרוג בהתאם להערות והארות שיתקבלו במרוצת הזמן.
הניקוד שמבוצע על ידי בסטר הינו על פי מיטב שיפטה המקצועי ואין בו בכדי לקבוע מסמרות כלשהן ובסטר לא תהיה אחראית לכל החלטה או מעשה שיתקבלו בגין עקב או מחמת הדרוג.
 
מרכיבי ניקוד כלליים להמכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה אורט הרמלין:
 

  פקטור ניקוד
מעמד אקדמאי היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה 20
תוספת בגין דרוג בינלאומי   0
מספר תארים ראשונים מאושרים על ידי המל"ג 0 0
ותק מיום קבלת ההסמכה על ידי המל"ג 0 0
תוספת בגין זכות למנות פרופסורים לא 0
מספר סטודנטים 0 0
אווירת קמפוס   8

 


מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לתואר ראשון בהמכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה אורט הרמלין:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 28

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה להנדסה רפואית* בהמכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה אורט הרמלין:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי ניתן אישור לפרסום והרשמה 0  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 28

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה להנדסת אלקטרוניקה* בהמכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה אורט הרמלין:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי ניתן אישור לפרסום והרשמה 0  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 28

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה להנדסת מכונות* בהמכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה אורט הרמלין:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי ניתן אישור לפרסום והרשמה 0  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 28

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לכללי בהמכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה אורט הרמלין:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 28

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למכללות בהמכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה אורט הרמלין:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 28


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס