bester - רק הטובים ביותר

המכללה האקדמית לחברה ואומנויות

 |  26/5/2013 מספר 1000469 דרגו:

המכללה האקדמית לחברה ואומנויות

המחקר

המכללה האקדמית לחברה ואומנויות

המוסד האקדמי המכללה האקדמית לחברה ואמנויות הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
 .
 הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
 

התחום מעמד המחלקה הרלוונטית הפניה לדוחות נוספים בתחום
חברה ואמנויות* / אמנותאישור לפרסום והרשמהפרטים נוספים בדו"ח 1000517
תואר ראשון / הטובות ביותרפרטים נוספים בדו"ח 1000623
מדעי ההתנהגות* / מדעי ההתנהגותאישור לפרסום והרשמהפרטים נוספים בדו"ח 1000616
כללי / תואר ראשוןפרטים נוספים בדו"ח 1000514
מכללות / מכללותפרטים נוספים בדו"ח 1000925


מעוניינים ליצור קשר עם המכללה האקדמית לחברה ואומנויות?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:בימים אלו נמצא בתהליך סקר מקיף אודות מוסדות הלימוד שנערך על ידי בסטר. ממצאי הסקר יצורפו לניקוד הכולל ויהיו חלק בלתי נפרד ממנו.
הניקוד בשלב זה הינו ראשוני בלבד, והמערכת שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולהתאים את מרכיבי הדרוג בהתאם להערות והארות שיתקבלו במרוצת הזמן.
הניקוד שמבוצע על ידי בסטר הינו על פי מיטב שיפטה המקצועי ואין בו בכדי לקבוע מסמרות כלשהן ובסטר לא תהיה אחראית לכל החלטה או מעשה שיתקבלו בגין עקב או מחמת הדרוג.
 
מרכיבי ניקוד כלליים להמכללה האקדמית לחברה ואמנויות:
 

  פקטור ניקוד
מעמד אקדמאי היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה 20
תוספת בגין דרוג בינלאומי   0
מספר תארים ראשונים מאושרים על ידי המל"ג 0 0
ותק מיום קבלת ההסמכה על ידי המל"ג 0 0
תוספת בגין זכות למנות פרופסורים לא 0
מספר סטודנטים 0 0
אווירת קמפוס   7

 


מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לחברה ואמנויות* בהמכללה האקדמית לחברה ואמנויות:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי אישור לפרסום והרשמה 0  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 27

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לתואר ראשון בהמכללה האקדמית לחברה ואמנויות:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 27

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למדעי ההתנהגות* בהמכללה האקדמית לחברה ואמנויות:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי אישור לפרסום והרשמה 0  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 27

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לכללי בהמכללה האקדמית לחברה ואמנויות:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 27

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למכללות בהמכללה האקדמית לחברה ואמנויות:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 27


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס