bester - רק הטובים ביותר

המכללה האקדמית צפת

 |  26/5/2013 מספר 1000474 דרגו:

המכללה האקדמית צפת

המחקר

המכללה האקדמית צפת

המוסד האקדמי המכללה האקדמית צפת הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
 .
 הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
 

התחום מעמד המחלקה הרלוונטית הפניה לדוחות נוספים בתחום
תואר ראשון / הטובות ביותרפרטים נוספים בדו"ח 1000623
מיסטיקה ורוחניות* / יהדותקיבל אישור לפרסום והרשמהפרטים נוספים בדו"ח 1000535
משפטים / משפטיםהוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000586
סיעוד / סיעודהוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000581
ספרות אמנות ומוזיקה / ספרותהוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000579
עבודה סוציאלית / עבודה סוציאליתהוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000596
פיזיותרפיה* / פיזיותרפיהקיבל אישור לפרסום והרשמהפרטים נוספים בדו"ח 1000590
רב תחומי* / רב תחומיקיבל אישור לפרסום והרשמהפרטים נוספים בדו"ח 1000614
מכללות / מכללותפרטים נוספים בדו"ח 1000925


מעוניינים ליצור קשר עם המכללה האקדמית צפת?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:בימים אלו נמצא בתהליך סקר מקיף אודות מוסדות הלימוד שנערך על ידי בסטר. ממצאי הסקר יצורפו לניקוד הכולל ויהיו חלק בלתי נפרד ממנו.
הניקוד בשלב זה הינו ראשוני בלבד, והמערכת שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולהתאים את מרכיבי הדרוג בהתאם להערות והארות שיתקבלו במרוצת הזמן.
הניקוד שמבוצע על ידי בסטר הינו על פי מיטב שיפטה המקצועי ואין בו בכדי לקבוע מסמרות כלשהן ובסטר לא תהיה אחראית לכל החלטה או מעשה שיתקבלו בגין עקב או מחמת הדרוג.
 
מרכיבי ניקוד כלליים להמכללה האקדמית צפת:
 

  פקטור ניקוד
מעמד אקדמאי הכרה זמנית כמוסד להשכלה גבוהה 30
תוספת בגין דרוג בינלאומי  
מספר תארים ראשונים מאושרים על ידי המל"ג 6 1.2
ותק מיום קבלת ההסמכה על ידי המל"ג 0 0
תוספת בגין זכות למנות פרופסורים לא 0
מספר סטודנטים 2500 2.5
אווירת קמפוס   8

 


מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לתואר ראשון בהמכללה האקדמית צפת:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 41.7

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למיסטיקה ורוחניות* בהמכללה האקדמית צפת:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי קיבל אישור לפרסום והרשמה 0  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 41.7

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למדעי ההתנהגות בהמכללה האקדמית צפת:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 61.7

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למערכות מידע קהילתיות* בהמכללה האקדמית צפת:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי קיבל אישור לפרסום והרשמה 0  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 41.7

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למשפטים בהמכללה האקדמית צפת:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות   3.74 שכלול מבחני הלשכה
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 65.4

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לסיעוד בהמכללה האקדמית צפת:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 61.7

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לספרות אמנות ומוזיקה בהמכללה האקדמית צפת:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 61.7

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לעבודה סוציאלית בהמכללה האקדמית צפת:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 61.7

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לפיזיותרפיה* בהמכללה האקדמית צפת:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי קיבל אישור לפרסום והרשמה 0  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 41.7

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לרב תחומי* בהמכללה האקדמית צפת:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי קיבל אישור לפרסום והרשמה 0  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 41.7

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למכללות בהמכללה האקדמית צפת:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 41.7


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס