bester - רק הטובים ביותר

המכללה האקדמית לישראל ברמת גן

 |  26/5/2013 מספר 1000470 דרגו:

המכללה האקדמית לישראל ברמת גן

המחקר

המכללה האקדמית לישראל ברמת גן

המוסד האקדמי המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל”צ הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
 .
 הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
 

התחום מעמד המחלקה הרלוונטית הפניה לדוחות נוספים בתחום
תואר ראשון / הטובות ביותרפרטים נוספים בדו"ח 1000623
ניהול טכנולוגיות מידע* / ניהול כלליניתן אישור פרסום והרשמהפרטים נוספים בדו"ח 1000584
ניהול מערכות בריאות* / ניהול כלליניתן אישור פרסום והרשמהפרטים נוספים בדו"ח 1000584
סיעוד* / סיעודניתן אישור פרסום והרשמהפרטים נוספים בדו"ח 1000581
כללי / תואר ראשוןפרטים נוספים בדו"ח 1000514
מכללות / מכללותפרטים נוספים בדו"ח 1000925


מעוניינים ליצור קשר עם המכללה האקדמית לישראל ברמת גן?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:בימים אלו נמצא בתהליך סקר מקיף אודות מוסדות הלימוד שנערך על ידי בסטר. ממצאי הסקר יצורפו לניקוד הכולל ויהיו חלק בלתי נפרד ממנו.
הניקוד בשלב זה הינו ראשוני בלבד, והמערכת שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולהתאים את מרכיבי הדרוג בהתאם להערות והארות שיתקבלו במרוצת הזמן.
הניקוד שמבוצע על ידי בסטר הינו על פי מיטב שיפטה המקצועי ואין בו בכדי לקבוע מסמרות כלשהן ובסטר לא תהיה אחראית לכל החלטה או מעשה שיתקבלו בגין עקב או מחמת הדרוג.
 
מרכיבי ניקוד כלליים להמכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל”צ:
 

  פקטור ניקוד
מעמד אקדמאי הכרה זמנית כמוסד להשכלה גבוהה 30
תוספת בגין דרוג בינלאומי   0
מספר תארים ראשונים מאושרים על ידי המל"ג 0 0
ותק מיום קבלת ההסמכה על ידי המל"ג 2 0.4
תוספת בגין זכות למנות פרופסורים לא 0
מספר סטודנטים 0 0
אווירת קמפוס   7

 


מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לתואר ראשון בהמכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל”צ:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 37.4

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לניהול טכנולוגיות מידע* בהמכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל”צ:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי ניתן אישור פרסום והרשמה 0  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 37.4

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לניהול מערכות בריאות* בהמכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל”צ:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי ניתן אישור פרסום והרשמה 0  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 37.4

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לסיעוד* בהמכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל”צ:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי ניתן אישור פרסום והרשמה 0  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 37.4

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לכללי בהמכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל”צ:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 37.4

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למכללות בהמכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל”צ:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 37.4


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס