bester - רק הטובים ביותר

דרוג קופות החולים על בסיס מספר המבוטחים

HMOs rating based on the number of insured

 |  20/3/2012 מספר 1000140 דרגו:

דרוג קופות החולים בישראל על בסיס מספר מבוטחים הוא כדלקמן: שרותי בריאות כללית, מכבי שרותי בריאות, קופת חולים מאוחדת ולאומית שרותי בריאות.

קופת חולים מאוחדת

קופת חולים מאוחדת היא קופת החולים השלישית בגודלה בישראל עם כמליון מבוטחים


קופת חולים כללית

קופת חולים כללית היא קופת החולים הגדולה בישראל עם כ 4 מליון מבוטחים


מכבי שרותי בריאות

מכבי שרותי בריאות היא קופת החולים השניה בגודלה בישראל עם כ 2 מליון מבוטחים


קופת חולים לאומית

לאומית היא קופת החולים הקטנה בישראל עם כ- 0.8 מליון מבוטחים


המחקר

דרוג קופות החולים על בסיס מספר המבוטחים

דרוג קופות החולים בישראל על בסיס מספר מבוטחים הוא כדלקמן: שרותי בריאות כללית, מכבי שרותי בריאות, קופת חולים מאוחדת ולאומית שרותי בריאות.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס