bester - רק הטובים ביותר

המכללה האקדמית אחוה

 |  26/5/2013 מספר 1000460 דרגו:

המכללה האקדמית אחוה

המחקר

המכללה האקדמית אחוה

המוסד האקדמי המכללה האקדמית אחוה הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
 .
 הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
 

התחום מעמד המחלקה הרלוונטית הפניה לדוחות נוספים בתחום
מדעי החיים / ביולוגיה / מיקרוביולוגיהניתן אישור לפרסום והרשמהפרטים נוספים בדו"ח 1000566
תואר ראשון / הטובות ביותרהוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000623
מדעי הסביבה* / מדעי הסביבהניתן אישור לפרסום והרשמהפרטים נוספים בדו"ח 1000528
פסיכולוגיה* / פסיכולוגיהניתן אישור לפרסום והרשמהפרטים נוספים בדו"ח 1000604
כללי / תואר ראשוןהוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000514
מכללות / מכללותהוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000925


מעוניינים ליצור קשר עם המכללה האקדמית אחוה?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:בימים אלו נמצא בתהליך סקר מקיף אודות מוסדות הלימוד שנערך על ידי בסטר. ממצאי הסקר יצורפו לניקוד הכולל ויהיו חלק בלתי נפרד ממנו.
הניקוד בשלב זה הינו ראשוני בלבד, והמערכת שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולהתאים את מרכיבי הדרוג בהתאם להערות והארות שיתקבלו במרוצת הזמן.
הניקוד שמבוצע על ידי בסטר הינו על פי מיטב שיפטה המקצועי ואין בו בכדי לקבוע מסמרות כלשהן ובסטר לא תהיה אחראית לכל החלטה או מעשה שיתקבלו בגין עקב או מחמת הדרוג.
 
מרכיבי ניקוד כלליים להמכללה האקדמית אחוה:
 

  פקטור ניקוד
מעמד אקדמאי קיבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה 20
תוספת בגין דרוג בינלאומי   0
מספר תארים ראשונים מאושרים על ידי המל"ג 1 0.2
ותק מיום קבלת ההסמכה על ידי המל"ג 0 0
תוספת בגין זכות למנות פרופסורים לא 0
מספר סטודנטים 1275 1.275
אווירת קמפוס   9

 


מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למדעי החיים בהמכללה האקדמית אחוה:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי ניתן אישור לפרסום והרשמה 0  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 30.4

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לתואר ראשון בהמכללה האקדמית אחוה:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 50.4

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למדעי הסביבה* בהמכללה האקדמית אחוה:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי ניתן אישור לפרסום והרשמה 0  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 30.4

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לפסיכולוגיה* בהמכללה האקדמית אחוה:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי ניתן אישור לפרסום והרשמה 0  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 30.4

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לכללי בהמכללה האקדמית אחוה:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 50.4

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למכללות בהמכללה האקדמית אחוה:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 50.4


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס