bester - רק הטובים ביותר

דרוג קופות החולים על בסיס מספר המבוטחים

HMOs rating based on the number of insured

 |  20/3/2012 מספר 1000140 דרגו:

דרוג קופות החולים בישראל על בסיס מספר מבוטחים הוא כדלקמן: שרותי בריאות כללית, מכבי שרותי בריאות, קופת חולים מאוחדת ולאומית שרותי בריאות.

קופת חולים לאומית

לאומית היא קופת החולים הקטנה בישראל עם כ- 0.8 מליון מבוטחים


קופת חולים מאוחדת

קופת חולים מאוחדת היא קופת החולים השלישית בגודלה בישראל עם כמליון מבוטחים


מכבי שרותי בריאות

מכבי שרותי בריאות היא קופת החולים השניה בגודלה בישראל עם כ 2 מליון מבוטחים


קופת חולים כללית

קופת חולים כללית היא קופת החולים הגדולה בישראל עם כ 4 מליון מבוטחים


המחקר

דרוג קופות החולים על בסיס מספר המבוטחים

דרוג קופות החולים בישראל על בסיס מספר מבוטחים הוא כדלקמן: שרותי בריאות כללית, מכבי שרותי בריאות, קופת חולים מאוחדת ולאומית שרותי בריאות.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס