bester - רק הטובים ביותר

הסתייגות כללית

בעריכת הדוחות הכלולים באתר עשתה בסטר מחקר ודרוג בע"מ (להלן "בסטר" או "המערכת") את המיטב על מנת לאתר את המובילים והבולטים בתחומים הרלוונטים.
מובן כי מטבע הדברים יתכנו טעויות ו/או השמטות של גופים ו/או מוצרים ו/או שירותים שהיו אמורים להיות מצויינים בדו"ח ולא צויינו בו, ואין באי ציונם בדו"ח בכדי לפגוע באיכותם ו/או טיבם ו/או בכדי להעיד כל עדות ו/או קביעה ביחס אליהם.

כמו כן מובהר כי סדר הופעת הגופים ו/או הנסקרים בדו"חות המערכת אינו קובע דבר ביחס לאיכות ו/או טיב ו/או דרוג הגוף הנסקר. המיקום בדו"ח עצמו נקבע על פי שיקולי המערכת בלבד. המידע בדו"חות המערכת מובא לעיון הציבור ולשימושו כאמצעי עזר בלבד וללא כל אחריות.

המערכת אינה ולא תהיה אחראית לכל שימוש שנעשה בדו"ח ובמידע הכלול בו ו/או לאמינות ודיוק המידע בדו"ח.

אין בדו"ח קביעה באשר לאיכות הגופים הכלולים בו ו/או ביחס למוצרים ו/או שרותים הניתנים על ידם ו/או ביחס לכדאיות בהתקשרות עם אותן גופים ו/או רכישת המוצרים ו/או השרותים שלהם.

המערכת לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם כתוצאה מהשימוש בדו"ח ו/או באתר ו/או במידע הכלול בהם, ועל הקורא לעשות את בדיקותיו באופן עצמאי.

למניעת ספקות מובהר כי המידע מובא לעיון הציבור הרחב ולשימושו כאמצעי עזר בלבד לקבלת החלטות וללא כל אחריות.

מערכת בסטר אינה אחראית לכל שימוש שיעשה בנתוני המערכת ולכל החלטה ו/או פעולה שתנקט על ידי משתמשי המערכת, בין אם הם משתמשים רשומים ובין אם לא.

בכל מקרה בו העניקה בסטר ניקוד לנסקר מסויים הרי שהניקוד מתבסס על הקריטריונים ומשקולות שמפורסמים בסמוך לניקוד. במידה וגילתם טעות בניקוד נא עדכנו את המערכת.

מובהר כי הניקוד מתבסס על הקריטריונים ומשקולות שבסטר מצאה לנכון לאפיין ביחס לניקוד. הקריטריונים הנ"ל אינם הקריטריונים הבלעדיים ומשקולות שסטר נתנה ביחס לכל פרמטר אינן המשקולות היחידים שניתן לתת. על הקורא לבחון את הניקוד ולהסיק את המסקנות המתאימות לו, ואין להסתמך על הניקוד שנתנה המערכת כ"תורה מסיני".

כמו כן מובהר כי המערכת אינה חסינה מטעויות אנוש ומבאגים שעלולים להשפיע על הנתונים המוצגים בדו"ח ועל כן היא אינה אחראית לכל טעות שתמצא באתר, בין אם מדובר בטעות טכנית ובין אם מדובר בטעות מהותית.

רק חוות דעת החתומות על ידי בסטר שנמסרו ללקוח בכתב תמורת תשלום יחייבו את בסטר, הכל בהתאם לאמור באותם חוות דעת.

.

לימודים אקדמיים בישראל

אוניברסיטת תל-אביב

להשלים

טלויזיות

טלויזיות LCD הטובות בעולם

תחום טלויזיות ה LCD הינו תחום שמתפתח במהירות. חדשות לבקרים יוצאים מסכי LCD חדשים ומתקדמים לשוק. כיצד נאתר את המסכים הטובים ביותר לשימושים שחשובים לנו?