bester - רק הטובים ביותר

תנאי שימוש באתר ובתכניו

1.  הקדמה

1.1.  ראשית אנו מברכים אותך על שבחרת ליהנות מהשימוש באתר Bester. אנו עושים כמיטב יכולתנו על מנת שהשימוש באתר יהיה מענין, עדכני, ידידותי ויענה על כל ציפיותיך.

1.2.  לפני השימוש באתר נבקשך לקרוא את תנאי השימוש המפורטים להלן אשר מהווים את מערכת היחסים המשפטית בינך ובין חברתנו. בכל מקרה של שאלות ניתן לפנות לחברתנו לטלפון 077-5710920 או למייל service@Bester.co.il ואנו נשמח לעמוד לרשותך בשעות העבודה בין שהשעות 9:00 עד 16:00.

2.  כללי

2.1.  כותרות הסעיפים נועדו לפרשנות בלבד ולא ישמשו כלי לפרשנות ההסכם

2.2.  המונחים בתקנון זה כתובים בלשון זכר אך משמעם הן זכר והן נקבה והן כל אישיות משפטי שהיא.

2.3.  Bester רשאית לשנות את גירסת תקנון זה בדרך של פרסום תקנון חלופי. במידה והנך מעוניין כי ישלח לך תקנון חלופי נא הודיענו על כך המייל ואנו נדאג לשלוח לך את התקנון העדכני.

3.  מהות האתר

3.1.  Bester הוא פורטל אינטרנטי המשמש במה להצגת מחקרים של מומחים חיצוניים בכל הנוגע לטובים ביותר ו/או הגדולים ביותר ו/או המפורסמים ביותר ו/או הכדאיים ביותר וכיוצ"ב (להלן "המובחרים") במבחר רחב של תחומים.

3.2.  קטגוריות האתר מחולקות למספר קטגוריות מרכזיות על פי המפורט להלן:

3.2.1.  הטוב ביותר: דרוג מסוג הטוב ביותר מדרג את הגופים ו/או המוצרים ו/או השרותים הטובים ביותר מסוגם. דרוג מסוג "הטוב ביותר" הוא הדרוג הגבוה ביותר של המערכת והוא ניתן לאחר בדיקות רחבות ומעמיקות המבוצעות על ידי חוקרי המערכת.

 

3.2.2.  המשתלם ביותר: דרוג מסוג המשתלם ביותר מדרג את השרותים ו/או המוצרים שלדעת חוקרי המערכת הינם המשתלמים ביותר לסוג הלקוחות שמתואר בדו"ח הספיציפי.

 

3.2.3.  היוקרתי ביותר: דרוג מסוג זה מדרג את המוצרים ו/או השרותים היוקרתיים ביותר בכל קטגוריה. מובן כי אין בדרוג זה בכדי לקבוע דעה ביחס לטיב המוצר ו/או השרות ו/או ביחס למידת השתלמותו.

3.2.4.  הגדול ביותר: דרוג מסוג הגדול ביותר מדרג את הגופים ו/או המוצרים ו/או נותני השרותים הגדולים ביותר במשק. הדרוג מבוצע ביחס לכל קטגוריה בהתאם לקריטריונים שנקבעים מעת לעת על ידי הנהלת BESTER. הנחת המוצא של המערכת היא שהגופים הגדולים ביותר גם מסוגלים להעניק את המוצרים ו/או השרותים ברמה הגבוה ביותר ובמחירים האטרקטיבים ביותר, למרות שהמערכת מודעת לכך שלעיתים חברות קטנות מסוגלות להעניק שרותים ומוצרים טובים יותר.

3.2.5.  המפורסם ביותר: דרוג מסוג זה מדרג את הגופים ו/או נותני השרותים המפורסמים ביותר בתחומם.

3.3.  Bester על פי שיקול דעתה הבלעדי תקבע מעת לעת את דרך ושיטת המחקר. היא רשאית לפרסם את שיטת המחקר או לא לפרסמה, הכל על בסיס שיקול דעתה הבלעדי.

3.4.  מחקרי המערכת יעודכנו מעת לעת לפי שיקול דעת המערכת, והיא רשאית להכניס בהם עדכונים ו/או שינויים הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמחולט.

 

4.  פרשנות

למונחים המפרטים להלן תינתנה המשמעויות הנקובות לצידן אלא אם כן משמעת אחרת מתחייבת מהגיונם של דברים.

4.1.  "החברה" או BESTER או "המערכת" - בסטר מחקר ודרוג בע"מ המפעילה את האתר

4.2.  "התקנון" או "תנאי השימוש" - תנאי השימוש הכלולים במסמך זה

4.3.  האתר – אתר BESTER לרבות הדומיין BESTER.co.il או BESTERREPORTS.com

4.4.  "הגולש" ; "המשתמש" – גולש המשתמש באתר בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות טלפון סלולארי וכל ישום אלקטרוני אחר, וכן כל מי שתכני האתר הגיעו לשימושו, בכל דרך ו/או צורה שהיא.

4.5.  "תכנים" - כל המידע ו/או התכנים המופיעים באתר, לרבות כל המאמרים, התמונות, הסרטים, הפרסומות, העיצובים, המידע, הנתונים, הישומים, התוכנות וכל כיוצ"ב אשר יהיו מעת לעת באתר.

5.  הגבלת אחריות

5.1.  בעריכת דו"חות המערכת עשתה Bester את המיטב על מנת לאתר את המובילים ו/או המפורסמים ו/או הטובים ו/או המשתלמים ו/או הבולטים בתחום (הכל לפי סוג הדו"ח וממצאיו). מובן כי מטבע הדברים יתכנו טעויות ו/או השמטות של גופים ו/או מוצרים ו/או שירותים שהיו אמורים להיות כלולים בדו"ח ולא צויינו בו, ואין באי ציונם בדו"ח בכדי לפגוע באיכותם ו/או טיבם ו/או בכדי להעיד כל עדות ו/או קביעה ביחס אליהם.

5.2.  כמו כן מובהר כי סדר הופעת הגופים ו/או הנסקרים בדו"חות ו/או ברשימות האינקס מעל הדו"ח המילולי אינו קובע את דרוגם הפנימי בסקר והוא נקבע על פי שיקולי המערכת בלבד.

5.3.  המערכת רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לקבוע כמה מוצרים ו/או שרותים ו/או גופים יכללו כמובחרים מסוגם בדו"ח עצמו וכמה מתוכם יופיעו (אם בכלל) ברשימת האינדקס שמעל הדו"ח.

5.4.  בכל מקרה בו החליטה המערכת כי מספר מסויים של מוצרים ו/או שרותים ו/או גופים יופיע כנבחרים ברשימת האינדקס, הרי שסדר הופעתם ברשימה אינו בהכרח סדר הטיב לו הם זכו במחקר. סדר ההופעה בתוך רשימת האינדקס ובתוך הדוחות עצמם יכול ויהיה מושפע משיקולים מכל מין וסוג, לרבות משיקולי פרסום. למניעת ספקות מובהר כי החברה משתדלת לעשות כמיטב יכולתה על מנת של המובחרים יכללו ברשימה עצמה (מספר המובחרים נקבע על ידי המערכת) אולם הסדר הפנימי של ההופעה אינו סדר המצביע על איכות הדרוג.

5.5.  המידע באתר מובא לעיון הציבור ולשימושו כאמצעי עזר בלבד וללא כל אחריות. המערכת אינה אחראית לכל שימוש שנעשה באתר ובמידע הכלול בו ו/או לאמינות ודיוק המידע באתר. אין באתר קביעה באשר לאיכות הגופים הכלולים בו ו/או ביחס למוצרים ו/או שרותים הניתנים על ידם ו/או ביחס לכדאיות בהתקשרות עם אותן גופים ו/או רכישת המוצרים ו/או השרותים שלהם.

5.6.  המערכת לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם כתוצאה מהשימוש בדו"חות האתר ו/או באתר ו/או במידע הכלול בהם, ועל הקורא לעשות את בדיקותיו באופן עצמאי.

5.7.  מובהר כי המידע הכלול באתר ודוחותיו מופק על בסיס מחקר עיתונאי ולא מחקר מדעי, שכן לא משולם על ידי משתמשי האתר כל תשלום בגין תכני האתר. Bester וכל מי מטעמה וכן כל כותב של הדוחות אינן מתיימרים להגיש דוחות על בסיס מדעי ועל כן כל מי שעושה שימוש בתכני האתר עושה את השימוש על אחריותו הוא. Bester ממליצה כי לפני ביצוע התקשרות עם גורם כלשהו הנזכר באתר ו/או לפני ביצוע רכישת מוצר ו/או שירות – תבוצע על ידי משתמשי האתר בדיקה מעמיקה אודות נותן השרות המוניטין והידע המקצועי שלו ורק על בסיס זה תתקבל החלטה ביחס להתקשרות עם אותו גוף ו/או רכישת מוצר ו/או שירות כלשהו.

5.8.  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר כי לא Bester ולא כותבי הדוחות באתר אחראים בדרך כלשהי לתכני האתר, ובכל מקרה הם לא יהיו אחראים לתוצאות שינבעו משימוש בתכני האתר בכל דרך ו/או צורה שהיא.

5.9.  האמור בדבר הגבלת אחריות לא יחול ביחס לדוחות ו/או למידע שהופקו על ידי Bester כנגד הזמנה אשר שולם תשלום נפרד בעבורה, ונקבע מפורשות מהי תחולת העבודה, מה התשלום שישולם בגינה ומה מידת האחריות שBester לוקחת בגין העבודה הנ"ל. מובהר כי, בשום מקרה, גם במקרה זה גבול האחריות לאחריות Bester ו/או החוקרים מטעמה לא יעלה על כפל התשלום ששולם לBester בגין העבודה בפועל.

5.10.  שלילת האחריות הנזכרת לעיל תחול גם על כל נזק שיגרם כתוצאה מרשלנות ו/או השמטה ו/או הפרעה ו/או מחיקה ו/או אי איזכור ו/או פגיעה בשידור ו/או טעויות ו/או אי דיוקים ו/או כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג, לרבות טענות בדבר הסתמכות על תכני האתר ו/או טענות בדבר אובדן הכנסות עקב אי איזכור באתר ו/או עקב הספדים ונזקים מכל מין וסוג.

5.11.  במידה ומשתמש באתר סבור כי גוף מסויים ו/או מוצר מסויים ו/או שירות מסויים אמור להכלל במובחרים ולא נכלל בהם, וכן להיפך, נשמח אם תודיעונו על כך באמצעות שליחת הודעה בתחתית הדו"ח. החברה תבדוק את הערותיכם ותחליט לפי שיקול דדעתה הבלעדי האם יש או אין מקום לתיקון.

6.  התכנים באתר

6.1.  התכנים באתר Bester כוללים תכנים מקוריים של החברה ותכנים נוספים אשר החברה קיבלה את הזכות להציגם באתר.

6.2.  Bester עושה כמיטב יכולתה על מנת שהתכנים יהיו מדוייקים ונכונים, אך יתכן כי בשל תקלות טכניות, טעויות אנוש ו/או מעשים ו/או מחדלים של Bester וכל מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים חלו טעויות או אי דיוקים בתכני האתר. לאור האמור Bester לא תהיה אחראית לכל נזק שהוא, בין עקיף ו/או ישיר שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים.

6.3.  בנוסף, קיימים באתר תכנים שמקורן אינו בחברה אלא של צדדים שלישים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור פרסומות, הפניות, בלוגים, קישוריות link, תגובות וצ'טים (להלן - "תכנים חיצוניים").

6.4.  הגולש מצהיר ומאשר בזאת, כי ידוע לו ש Bester אינה ולא תהיה אחראית, בין במישרים ובין בעקיפין על התכנים החיצוניים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ביחס למחירים, מבצעים, לזכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, פגיעה בפרטיות ואמינות המידע של התכנים האמורים. האחריות הבלעדית על התכנים החיצוניים תחול על הצדדים השלישים או על המשתמש העושה בהם שימוש.

7.  קניון רוחני וזכויות יוצרים

7.1.  כל הזכויות שמורות ל Bester. אין להעתיק, לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי, את התכנים וכל חלק מהם.

7.2.  כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בעיצובו ובתכנים המופיעים ו/או שהופיעו בו הינם בבעלות Bester בלבד.

7.3.  חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ להציג בפומבי או לעשות שימוש בתכנים הנזכרים הנ"ל ללא קבלת הסכמתה של Bester מראש ובכתב. מבלי לגרוע מכלליות האמור אסורה כל העתקה מלאה ו/או חלקית של תכני האתר, בין בצורה ישירה ובין בעקיפה, בין בשפת המקור ובין בתרגום לשפה זרה; כמו כן מובהר כי חל איסור שימוש בסימני מסחר ו/או בלוגו של Bester.

7.4.  מבלי לגרוע בכלליות האמור מובהר כי חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש בלוגו של Bester ו/או בדוחות שיפורסמו בה לכל מטרה שהיא ללא קבלת אישור Bester מראש ובכתב. מובהר כי חל איסור לפרסם ו/או להפיץ בכל דרך שהיא כי מוצר ו/או שרות ו/או חברה ו/או אדם נבחרו על ידי Bester ופורסמו בדוחותיה. כל שימוש בשמה של Bester ו/או בסימני המסחר של ו/או בלוגו שלה יהוו הפרה יסודית של תקנון זה וזכויותיה של Bester ויזכו את Bester בכל הסעדים והתרופות הנתונים לה לפי כל דין.

7.5.  Bester עושה כמיטב יכולה על מנת להבטיח כל כל התכנים שיופיעו באתר לא יפגעו בזכויות יוצרים ו/או כל זכויות צד ג' אחרות. בכל מקרה בו הגולש סבור כי חלה פגיעה כאמור מתבקש הגולש לפנות מיד ל Bester בתלונה וזו תפעל במהירות האפשרית לבדיקת הנושא והטיפול בו. הגולש מוותר על כל טענה ואו תביעה כלפי Bester בכל מקרה בו Bester טיפלה בתלונה במהירות הראויה, לרבות בכל מקרה בו חדלה לפרסם את התוכן המפר או הפוגע והגולש יהיה מנוע מכל טענה נוספת או אחרת כלפי החברה בגין כך.

8.  פרסום באתר

8.1.  Bester מפרסמת באתר תכנים של צדדים שישיים ולגולש אין ולא תהיה כל טענה בקשר לכך.

8.2.  Bester אינה אחראית בכל דרך ו/או צורה שהיא לתוכן הפרסומים באתר והאחריות הבלעדית הינה של המפרסמים.

8.3.  שמירת פרטיות:

8.3.1.  ידוע לגולש כי בכפוף להוראות החוק צדדים שלישיים עשויים להתקין "cookies" על גבי הדפדפן שלהם ו/או לאסוף מידע פרטי במסגרת הפרסום באתר ואין ולא תהיה לו כל טענה בקשר לכך.

8.3.2.  ידוע לגולש כי צדדים שלישיים עשויים לבצע פעולות ניהול cookies על ידי הלקוחות הסופיים וכי אין ולא תהיה לו כל טענה בקשר לכך.

8.3.3.  בדבר פרטים אודות האמור הנכם מוזמנים לבקר במרכז הפרטיות של Google בכתובת: http://www.google.com/intl/en/privacy

9.  תכנים על ידי צדדים שלישיים

בכל מקרה בו תאפשר Bester לגולש להכניס תכנים לאתר, בין אם בדרך של טוקבקים ו/או צ'טים ו/או בלוגים וכל כיוצ"ב מתחייב מכניס התכנים כדלקמן:

9.1.  כי כל תוכן שיוזן ו/או יוכנס על ידו הינו עומד בתנאי כל דין ואין ולא יהיה בו כל הפרה של זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או פגיעה בפרטיות ו/או לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או כל נזק לכל צד ג'.

9.2.  כי הוא הבעלים המלא והחוקי של כל זכויות היוצרים והקניון הרוחני בתכנים שהועלו על ידו, לרבות בכל מאמר ו/או תמונה ו/או סרטון כאמור וכי הוא מסכים ומאשר ל Bester לעשות שימוש בלתי מוגבל בתוכן הנ"ל, לרבות פרסומו ו/או הסרתו מהאתר, הכל לפי שיקול Bester הבלעדי והמוחלט.

9.3.  כי הוא האחראי הבלעדי (לשלילת אחריות Bester) לכל נזק ו/או הפרה של הוראות הדין שיגרמו בין במישרין ובין בעקיפין על ידי פרסום התוכן על ידו וכי הוא יפצה וישפה את Bester מיד עם דרישתה בגין כל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שיגרמו לה ולכל צד ג' כתוצאה מאי קיום תנאי החוק ו/או כהפרה של הוראות מסמך זה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, והכל מבלי לגרוע מכל יתר זכויות Bester על פי כל דין.

10.הפניה לתכנים באתר

בכל מקרה בו אתר זר מעוניין להפנות לתכנים המופיעים באתר - יהיה רשאי הוא לעשות כן בכפוף לקיום התנאים הבאים:

10.1.  ההפניה תכלול קישור ("לינק") אל התוכן המלא שבאתר Bester, כאשר ההפניה תיעשה על דרך שימוש של האתר המפנה בכותרת התכנים המופיעה באתר Bester, באופן שכאשר הגולש יקליק על גבי ההפניה, ייווצר קישור ישיר למקור התוכן באתר Bester, מבלי שהאתר המפנה יצור מסגרת (frame) ו/או רקע ו/או יוסיף כל תוספת כלשהי לאתר Bester ו/או יגרע פרט כלשהו מאתר Bester.

10.2.  כותרת ההפניה תעשה בדרך של פרסום תמונת התוכן הרלוונטי באתר Bester בצרוף כותרת התוכן באתר Bester.

10.3.  יצויין באופן ברור הכיתוב "Bester" ויובלט הלוגו של Bester תחת ההפניה הרלוונטית או לצידה.

10.4.  אין ברשות הניתנת בזאת לביצוע ההפניה כמפורט לעיל בכדי להעניק לאתר המפנה כל זכויות מכל סוג ומין שהוא בתכנים, וכל האחריות ביחס לפרסום התכנים על ידו תחול עליו ול Bester לא תהיה כל אחריות ביחס לכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור מצהיר האתר המפנה כי אין בשימוש בתכני האתר על ידו בכדי לפגוע בכל זכות של צד ג', לרבות זכויות יוצרים וכל כיווצ"ב והוא מתחייב לשפות את Bester בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מפגיעה בזכויות צד ג' כאמור.

10.5.  האתר לא יהיה רשאי לשמור כל תוכן של האתר והוא מתחייב להציגם כמפורט בסעיף זה בלבד.

10.6.  Bester רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות כל קישור ו/או כתובת ו/או ישום באתר ולאתר המפנה אין ולא יהיו כל טענות בקשר לכך.

10.7.  Bester רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להורות לאתר המפנה לחדול מלפרסם את התכנים וכל חלק מהן ו/או למנוע באופן חד צדדי את אפשרות ההפניה ולאתר המפנה אין ולא יהיו כל טענות בקשר לכך.

11.תקלות

11.1.  הגולש מצהיר כי ידוע לו שיתכנו תקלות בשימוש באתר שמקורן או ב Bester ו/או בגורמים חיצוניים ל Bester ואין ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

12.רישום למועדון חברים

12.1.  החברה תהיה רשאית להתנות את הגלישה באתר ו/או בכל חלק ממנו ברישום למועדון חברים או רשימת תפוצה אשר יכלול פרטים מזהים של הגולש, והגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה ביחס לכך, לרבות טענה כי אינו יכול לצפות בתכני האתר או כל חלק מהן במידה ולא ירשם בהתאם לנדרש כאמור.

12.2.  הנתונים שימסור הגולש בעת הרישום ו/או בעת ביצוע פעולות אחרות באתר ישמרו במאגר המידע של Bester בהתאם להוראות כל דין.

12.3.  הגולש רשאי לפנות לBester במייל service@Bester.co.il ולבקש את מחיקת נתוניו ו Bester מתחייבת לעשות זאת בתוך 72 שעות מקבלת הדרישה.

12.4.  Bester משתמשת בטכנולוגיה מקובלת לשמירת האבטחה של המידע המתקבל על ידה. יחד עם זאת ידוע לגולש והוא מסכים ומאשר כי אין ולא יכולה להיות אבטחה מוחלטת של מערכת המידע, ולפיכך הגולש מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה כלפי Bester בכל מקרה בו המידע הנוגע לגולש הגיע לצדדים שלישיים וכתוצאה מכך נגרם לו נזק, והכל בכפוף לכך שהחברה נקטה באמצעים המקובלים למנוע את הכניסה הבלתי מורשית והחדירה למאגר הנתונים.

12.5.  Bester רשאית לעשות במאגר המידע שימושים כמקובל בישראל מסוג זה של מאגרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל: לשלוח לגולש דאר אלקטרוני ביחס לעדכונים באתר ו/או מבצעים ו/או פרסומים המפורסמים באתר; לשלוח לגולש ניוזלטר; לשלוח לגולש חומר פרסומי; לבצע ניתוחים ומחקרים סטטיסטיים; להגדיר את התכנים אליהם ייחשף הגולש ואת הפרסומים להם הוא יחשף, ועוד כיוצ"ב. הגולש כאמור רשאי בכל עת לבקש להסיר את פרטיו ממאגר המידע של האתר.

12.6.  מבלי לגרוע מכלליות האמור ידוע לגולש כי בעת ביצוע פעולות הקשורות לרישום למועדון, Bester רשאית "לשתול" במחשבו קבצי טסקט ותוכנה (המכונים "cookies"), אשר מאפשרים לזהות את הגולש בעת הגלישה באתרים. הגולש יכול באופן עצמאי למחוק את הקוקיז בהתאם להנחיות הקבועות בדפדפן בו הוא עושה שימוש. Bester רשאית להעביר לצד ג' פרטים לא אישיים שהצטברו בידיה כתוצאה מהקוקיז הנ"ל.

13.שונות

13.1.  Bester רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת, ואת הגולש יחייב התקנון במהדורתו האחרונה.

13.2.  מוסכם בזאת בין המשתמש ובין Bester כי כל תביעה כנגד האתר אמורה להיות מוגשת תוך 5 חודשים ממועד פרסום התוכן הרלוונטי לתביעה לראשונה באתר, וכי כל תביעה שתוגש לאחר מכן תחשב כתביעה שהתיישנה. הוראות סעיף זה מהוות הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח - 1958, וזאת לאור אופיו הייחודי של האתר והתכנים המתפרסמים בו. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראה זו גוברת על כל הוראת דין אחרת.

13.3.  הגולש מאשר כי Bester הינה חברה מוגבלת במניות וכי בשום מקרה לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי עובדי החברה ו/או מנהליה ו/או כל מי מטעמה.

13.4.  סמכות השיפוט הבלעדית לברור כל ענין ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעת מהשימוש בתכנים ו/או באתר הינה לבית המשפט המוסמך בעיר ת"א, והדין הישראלי הינו הדין היחידי שיחול.

 

.

לימודים אקדמיים בישראל

אוניברסיטת תל-אביב

להשלים

טלויזיות

טלויזיות LCD הטובות בעולם

תחום טלויזיות ה LCD הינו תחום שמתפתח במהירות. חדשות לבקרים יוצאים מסכי LCD חדשים ומתקדמים לשוק. כיצד נאתר את המסכים הטובים ביותר לשימושים שחשובים לנו?